Regulamin konkursu „Lubimy Was! Konkurs!”2018-03-14T03:09:02+00:00

Regulamin konkursu „Lubimy Was! Konkurs!”

Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Lubimy Was!!” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal ModaiJa.Pl (zwanym dalej Organizatorem).

Konkurs rozpoczyna się 26 listopada 2011 r. i trwa do godz. 0:00 (czas lokalny UTC+1) 03 grudnia 2011 r. (włącznie).
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby widniejące na liście Fanów portalu ModaiJa.Pl na fanpage’u pod adresem http://www.facebook.com/modaija zarówno dotychczasowi, jak i Ci, którzy zdążą „polubić” fanpage Organizatora przed przed datą i godziną zakończenia Konkursu.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy kontraktowi portalu ModaiJa.Pl oraz pracownicy i współpracownicy kontraktowi Wydawcy, firmy Creative Elis Studio.
Ograniczenie to nie dotyczy współpracujących z serwisem szafiarek i blogerek, firm i instytucji, które Organizator traktuje w tym przypadku jak Użytkowniczki i Fanów.
Do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Organizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach portalu oraz na swoim fanpage’u w serwisie Facebook.
Nagrodę będzie wysłana na adresy podane przez zwycięzców, z którymi skontaktuje się Organizator Konkursu.
Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora.
Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.