REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #SummerDress2013-07-02T17:53:23+00:00

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

#SummerDress”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#SummerDress”. Przedmiotem Konkursu jest wybór zdjęcia zdaniem Internautów, które w najlepszy sposób oddaje temat Konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Fashion Andre, wydawca serwisu ModaiJa.Pl http://modaija.pl zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.

§ 3

Fundatorami nagród są projektanci mody, marki, firmy, których lista na bieżąco aktualizowana będzie zarówno na stronie konkursowej w serwisie Facebook.com, jak i na dedykowanej stronie w serwisie ModaiJa.Pl http://modaija.pl

§ 4

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami ModaiJa.Pl (adres URL: https://www.facebook.com/modaija )

§ 5

Konkurs trwa od 02. lipca 2013 do 01. września 2013 r.

§ 6

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.

§ 7

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 8

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 02.07.2013-01.09.2013 r. wyślą do nas prace w formie zdjęcia obrazujące hasło konkursowe i umieszczą je w specjalnej galerii/aplikacji konkursowej w serwisie Facebook.com. Podane przez Uczestnika dane będą znane wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 9

Nadesłane prace muszą być oryginalne, to jest do tej pory nie publikowane. Odrzucone zostaną prace będące kopiami zdjęć z sieci Internet, skanami magazynów drukowanych, katalogów handlowych, itp.

§ 10

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 11

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 12

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Wyboru najlepszego zdjęcia dokonują sami Internauci, Fani, oddając na wybrane przez siebie zdjęcie tzw. „like” (polubienia).

3. Jury w drodze głosowania dokonuje podziału nagród pomiędzy Laureatkę/Laureata nagrody głównej oraz autorów zdjęć wyróżnionych (kolejne miejsca w rankingu, o liczbie wyróżnień i podziale nagród decyduje jury).

§ 13

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

zapoznać się z Regulaminem Konkursu

wysłać zdjęcie – pracę konkursową na stronę profilu ModaiJa, dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/modaija do specjalnej galerii/aplikacji konkursowej

2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie może zawierać tytuł zdjęcia i jego krótki opis.

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie za pomocą fotografii szeroko pojętego tematu „#SummerDress” (Letnia sukienka), etc. Sposób ujęcia tematu jest dowolny.

4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem) w formacie JPG, w maksymalnym rozmiarze 5 MB.

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 03.09.2013 r. około godziny 20:00.

7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page https://www.facebook.com/modaija oraz w serwisie ModaiJa.Pl http://modaija.pl

IV. NAGRODY

§ 14

1. W konkursie przewidziano: Nagrodę Główną oraz 5 zestawów nagród, których lista będzie na bieżąco uaktualniana zarówno na stronie galerii, jak i w serwisie ModaiJa.Pl http://modaija.pl

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego i/lub dowolnego rozdysponowania nagród zarówno ilościowego, jak i jakościowego, uzależniając swoją decyzję od:

ilości zgłoszeń

poziomu nadesłanych prac

ilości nagród

§ 15

Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,

wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,

prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;

prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,

prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,

prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;

prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);

publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.