Regulamin konkursów w domenie ModaiJa.Pl

[heading style=”2″]Regulamin konkursów w domenie ModaiJa.Pl[/heading]

Regulamin niniejszy określa ogólne zasady uczestnictwa w konkursach, ankietach, quiz’ach, grach i zabawach (zwane dalej Konkursem) organizowanych w w domenie ModaiJa.Pl  (zwany dalej Organizatorem).

 1. Konkurs rozpoczyna się 26 listopada 2011 r. i trwa do godz. 0:00 (czas lokalny UTC+1) 03 grudnia 2011 r. (włącznie).
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy kontraktowi portalu ModaiJa.Pl oraz pracownicy i współpracownicy kontraktowi Wydawcy, firmy Fashion Andre.
 4. Terminy, czas trwania konkursu podane są każdorazowo na stronie danego Konkursu.
 5. O ile nie zaznaczono tego inaczej, wyniki Konkursu oraz nazwiska laureatów publikowane są do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu, na stronie danego Konkursu.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i jest zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 Nr 69 poz.341).
 8. Biorąc udział w konkursie jego Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych na konkurs zdjęć i/lub wypowiedzi, które mogą być opublikowane przez Organizatora i/lub Fundatora konkursu.
 9. O wyborze zwycięzcy decydują warunki każdorazowo podane na stronie danego Konkursu.
 10. Nagrody wysyłane są na adresy podane przez zwycięzców, z którymi skontaktuje się Organizator Konkursu i/lub Fundator nagrody.
 11. Odpowiedzi nadesłane bez podania adresu korespondencyjnego nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 12. O ile nie zaznaczono tego inaczej, za prawidłowe dostarczenie nagrody odpowiada Fundator nagrody.
 13. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora i/lub Fundator nagrody.
 14. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na formularzu rejestracyjnym uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika uprawnionego do nagrody.
 16. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
 17. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.