Terms and Condition

Regulamin korzystania z serwisu Moda i Ja

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Internetowego Moda i Ja dostępnego pod adresem internetowym http://www.modaija oraz serwisów zależnych w domenie Moda i Ja. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy i Administratora Serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 1

1. Wydawcą i Administratorem portalu internetowego Moda i Ja jest Wydawnictwo ModaiJa z siedzibą w Bytomiu, adres: 41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 8/4.
2. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, oraz innych danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednich podmiotów, których materiały na podstawie odrębnych umów udostępniono na stronach Serwisu. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
3. Korzystanie z Serwisu Moda i Ja, z informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie, publikowanie i udostępnianie własnych informacji i materiałów tekstowych, foto, audio i wideo, w tym wymiana informacji, komentarzy i poglądów, wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz dostępnych w nim materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory są udostępniane na stronach Serwisu.
5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Wydawcę.
6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Serwisu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Serwisie na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
7. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 3 i 4 korzystanie z utworów i materiałów udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy (lub podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach Serwisu) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnianych na stronach Serwisu, prosimy o kontakt na adres redakcja@modaija.pl.
8. Materiały udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane z pełną rzetelnością dziennikarską i oparte na źródłach, które Wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów spowodowanych okolicznościami pozostającymi poza gestią Wydawcy, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników Serwisu. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
9. W przypadku zauważenia rażących błędów lub nieścisłości Użytkownicy serwisu obowiązani są do zgłoszenia takiego faktu bezpośrednio do Wydawcy i Administratora Serwisu na adres: redakcja@modaija.pl .

§ 2
1. Dostęp do serwisu Moda i Ja jest bezpłatny, administrator serwisu zastrzega jednak, iż w przyszłości część oferowanych przez niego usług może być odpłatna. Informacja taka pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach serwisu oraz w wiadomości wysyłanych do subskrybentów.
2. Pełny dostęp do serwisu uzyskuje Użytkownik po uprzedniej rejestracji potwierdzonej mailem od Użytkownika i poprawnym zalogowaniem się do serwisu po raz pierwszy. Użytkownik może w każdej chwili przesłać maila z informacją o rezygnacji, a tym samym z prośbą o usunięcie jego danych z systemu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik:
– akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
– wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez serwis Moda i Ja zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
– potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
– wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Moda i Ja w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.

§ 3
1. Użytkownik poprzez umieszczenie w serwisie Moda i Ja materiałów tekstowych, zdjęć, plików audio i wideo wyraża tym samym zgodę na publikację ich w Serwisie oraz prawo do wykorzystanie przez Wydawcę, a także wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
2. Użytkownik udziela Wydawcy serwisu Moda i Ja prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu Moda i Ja – nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z serwisu.
3. Powyższe w niczym nie umniejsza należnych praw autorskich do materiałów przekazanych przez Użytkownika.
4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo, a także dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

§ 4

1. Każdy z użytkowników serwisu Moda i Ja zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu o ile takie istnieją, zgodnie zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. W szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
b. przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
e. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
f. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
5. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
a. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
b. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
6. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu serwis Moda i Ja jest uprawniony do jego modyfikacji i/lub usunięcia.
7. W przypadku zauważenia treści, materiałów niezgodnych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest go zgłoszenia tego faktu Administratorowi Serwisu na adres: redakcja@modaija.pl. Nieodpowiednie treści i/lub materiały będą natychmiast po zgłoszeniu takiego faktu usuwane.
8. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.
9. Wydawca i Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za treści i/lub materiały, a w szczególności za komentarze przekazane przez Użytkowników, poinformowanych w niniejszym Regulaminie o odpowiednich zasadach i przepisach prawa.

§ 5

1. W uzasadnionych przypadkach serwis Moda i Ja zastrzega sobie możliwość usunięcia Użytkownika z serwisu, czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie użytkownikowi dostępu do serwisu, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik nie przestrzega zasad określonych w Regulaminie, narusza prawo autorskie, prawo osób trzecich, bądź inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Serwisowi Moda i Ja przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
3. Serwis Moda i Ja zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§ 6

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z działaniem serwisu Moda i Ja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w dziale Kontakt lub bezpośrednio na adres: redakcja@modaija.pl. W szczególności powinien zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości i/lub błędy w działaniu serwisu i/lub udostępnianych informacjach i materiałach.
2. Administrator serwisu Moda i Ja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Administrator zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamacje Administrator kieruje na adres Użytkownika lub publikuje na przeznaczonych do tego stronach serwisu.

§ 7

1. Wydawca i Administrator Serwisu Moda i Ja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Wydawca i Administrator Serwisu Moda i Ja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, zawartości Serwisu Moda i Ja oraz oferowanych przez niego usług. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: redakcja@modaija.pl

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04. października 2015 r.